Algemene Voorwaarden

 
Deze pagina informeert u over onze Algemene Voorwaarden voor de levering van mechanische, elektrische en elektronische producten.

 

Brussel, maart 2012
  


Algemene Voorwaarden

 
Deze pagina informeert u over onze Algemene Voorwaarden voor de levering van mechanische, elektrische en elektronische producten.

 

Brussel, maart 2012
 


 

Algemene Voorwaarden

 

Preambule

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing wanneer de partijen dit Schriftelijk of anderszins overeenkomen. Wijzigingen of afwijkingen daarvan moeten Schriftelijk worden overeengekomen.

Definities

 1. In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen de betekenis die er hieronder aan wordt toegekend:
   
  1. "Contract": de Schriftelijke overeenkomst tussen de partijen betreffende de levering van het Product en alle bijlagen, met inbegrip van Schriftelijk overeengekomen wijzigingen van en aanvullingen op genoemde documenten;
    
  2. "Grove nalatigheid": een handelen of nalaten dat hetzij impliceert dat niet naar behoren rekening wordt gehouden met ernstige gevolgen die een gewetensvolle contractant normaliter als waarschijnlijk gevolg zou voorzien, hetzij dat de gevolgen van een dergelijk handelen of nalaten opzettelijk worden veronachtzaamd;
    
  3. "Schriftelijk": communicatie via een door beide partijen ondertekend document of via brief, fax, elektronische post en andere door de partijen overeengekomen middelen;
    
  4. "het Product": het (de) krachtens het Contract te leveren object(en), inclusief software en documentatie.

Productinformatie

 1. Alle informatie en gegevens in algemene productdocumentatie en prijslijsten zijn slechts bindend voor zover zij door middel van verwijzing Schriftelijk uitdrukkelijk in het Contract zijn opgenomen.

Tekeningen en technische informatie

 1. Alle tekeningen en technische documenten met betrekking tot het produkt of de vervaardiging ervan die door een partij aan de andere partij worden voorgelegd, vóór of na de totstandkoming van het Contract, blijven eigendom van de partij die ze heeft voorgelegd. 

  Door een partij ontvangen tekeningen, technische documenten of andere technische informatie mogen zonder toestemming van de andere partij niet voor een ander doel worden gebruikt dan waarvoor zij zijn verstrekt. Zij mogen zonder toestemming van de indienende partij niet anderszins worden gebruikt of gekopieerd, gereproduceerd, doorgegeven of medegedeeld aan een derde.
   
 2. De Leverancier verstrekt uiterlijk op de dag van levering kosteloos de informatie en tekeningen die nodig zijn om de Koper in staat te stellen het Product te installeren, in bedrijf te stellen, te bedienen en te onderhouden. Deze informatie en tekeningen worden verstrekt in het overeengekomen aantal exemplaren of ten minste één exemplaar van elk. De Leverancier is niet verplicht productietekeningen voor het Product of voor reserveonderdelen te verstrekken.

Acceptatietesten

 1. Tenzij anders overeengekomen, worden de in het contract bedoelde acceptatietests uitgevoerd op de plaats van fabricage tijdens de normale werkuren. Indien de technische eisen niet in het contract zijn vermeld, worden de proeven uitgevoerd volgens de algemene praktijk in de desbetreffende industrietak in het land van fabricage.
   
 2. De Leverancier stelt de Koper tijdig Schriftelijk op de hoogte van de acceptatietests, zodat de Koper zich bij de tests kan laten vertegenwoordigen. Indien de Koper niet vertegenwoordigd is, wordt het testrapport aan de Koper toegezonden en als juist aanvaard.
   
 3. Indien uit de acceptatietests blijkt dat het Product niet in overeenstemming is met het Contract, dient de Leverancier onverwijld de gebreken te verhelpen, zodat het Product aan het Contract voldoet. Op verzoek van de Koper worden dan nieuwe tests uitgevoerd, tenzij de tekortkoming onbeduidend was.
   
 4. De Leverancier draagt alle kosten van de op de plaats van fabricage uitgevoerde acceptatietests. De Koper draagt echter alle reis- en verblijfkosten van zijn vertegenwoordigers in verband met deze tests.

Levering. Risico-overgang

 1. Elke overeengekomen handelsvoorwaarde wordt geïnterpreteerd in overeenstemming met de INCOTERMS® die van kracht zijn bij de totstandkoming van het Contract.

  Indien geen specifieke handelsvoorwaarde is overeengekomen, geschiedt de levering Free Carrier (FCA) op de door de Leverancier genoemde plaats.

  Indien de Leverancier, in geval van levering Free Carrier, op verzoek van de Koper de verzending van het Product naar de plaats van bestemming op zich neemt, gaat het risico uiterlijk bij de overdracht van het Product aan de eerste vervoerder over.
  Gedeeltelijke levering is niet toegestaan, tenzij anders overeengekomen.

Tijd voor levering. Vertraging

 1. Indien de partijen in plaats van een leveringsdatum een termijn voor de levering hebben vastgesteld, begint deze termijn te lopen zodra het contract is gesloten en aan alle overeengekomen voorwaarden waaraan de koper moet voldoen, zoals officiële formaliteiten, bij de totstandkoming van het contract verschuldigde betalingen en zekerheden, is voldaan.
   
 2. Indien de Leverancier voorziet dat hij het Product niet op het voorziene tijdstip zal kunnen leveren, stelt hij de Koper daarvan onmiddellijk Schriftelijk in kennis, met opgave van de reden en, indien mogelijk, het tijdstip waarop de levering kan worden verwacht. Indien de Leverancier deze mededeling achterwege laat, heeft de Koper recht op vergoeding van de extra kosten die hij moet maken en die hij had kunnen vermijden indien hij deze mededeling had ontvangen.
   
 3. Indien vertraging in de levering wordt veroorzaakt door een van de in art. 41 genoemde omstandigheden, door een handelen of nalaten van de Koper, met inbegrip van opschorting krachtens art. 21 en 44, of door enige andere aan de Koper toe te rekenen omstandigheid, is de Leverancier gerechtigd de levertijd te verlengen met een termijn die gezien alle omstandigheden van het geval noodzakelijk is. Deze bepaling is van toepassing ongeacht of de oorzaak van de vertraging zich vóór of na het overeengekomen tijdstip voor levering voordoet.
   
 4. Indien het Product niet op het voorziene tijdstip wordt geleverd, heeft de Koper recht op een vaste schadevergoeding vanaf de datum waarop de levering had moeten plaatsvinden.

  De vaste schadevergoeding bedraagt 0,5% van de koopprijs per begonnen week vertraging. De vaste schadevergoeding bedraagt maximaal 7,5% van de koopprijs. 

  Indien slechts een gedeelte van het produkt vertraging oploopt, wordt de vaste schadevergoeding berekend over het gedeelte van de koopprijs dat betrekking heeft op het gedeelte van het produkt dat als gevolg van de vertraging niet kan worden gebruikt zoals door de partijen bedoeld.

  De vaste schadevergoeding wordt verschuldigd op Schriftelijk verzoek van de Koper, maar niet voordat de levering is voltooid of het Contract krachtens art. 15 is beëindigd.

  De Koper verliest zijn recht op de vaste schadevergoeding indien hij niet binnen zes maanden na het tijdstip waarop de levering had moeten plaatsvinden, een Schriftelijke vordering tot schadevergoeding heeft ingediend.
   
 5. Indien de vertraging in de levering zodanig is dat de Koper recht heeft op de maximale vaste schadevergoeding volgens art. 14 en het Product nog steeds niet is geleverd, kan de Koper Schriftelijk levering eisen binnen een laatste redelijke termijn van ten minste één week.

  Indien de Leverancier niet binnen deze laatste termijn levert en dit niet het gevolg is van aan de Koper toe te rekenen omstandigheden, kan de Koper het Contract door Schriftelijke mededeling aan de Leverancier beëindigen voor het gedeelte van het Product dat als gevolg van het verzuim van de Leverancier niet kan worden gebruikt zoals door de partijen bedoeld.

  Indien de Koper het Contract beëindigt, heeft hij recht op vergoeding van de schade die hij lijdt als gevolg van de vertraging van de Leverancier, met inbegrip van eventuele gevolgschade en indirecte schade.

  De totale vergoeding, met inbegrip van de vaste schadevergoeding die volgens art. 14 moet worden betaald, bedraagt ten hoogste 15 procent van het gedeelte van de koopprijs dat betrekking heeft op het gedeelte van het Product waarvoor het Contract wordt beëindigd.

  De Koper heeft ook het recht het Contract door Schriftelijke mededeling aan de Leverancier te beëindigen, indien uit de omstandigheden blijkt dat er een vertraging in de levering zal optreden die, volgens art. 14, recht zou geven op een maximale vaste schadevergoeding. In geval van beëindiging om deze reden heeft de Koper recht op de maximale vaste schadevergoeding en op compensatie volgens de derde alinea van dit artikel 15.
   
 6. In geval van vertraging door de Leverancier zijn vaste schadevergoeding volgens art. 14 en beëindiging van het Contract met beperkte schadevergoeding volgens art. 15 de enige rechtsmiddelen die de Koper ter beschikking staan. Alle andere op deze vertraging gebaseerde vorderingen tegen de Leverancier zijn uitgesloten, tenzij de Leverancier zich schuldig heeft gemaakt aan grove nalatigheid.
   
 7. Indien de Koper voorziet dat hij het Product niet op het tijdstip van levering in ontvangst zal kunnen nemen, stelt hij de Leverancier daarvan onmiddellijk Schriftelijk in kennis, met opgave van de reden en, zo mogelijk, het tijdstip waarop hij het Product in ontvangst zal kunnen nemen.

  Indien de Koper de levering op het tijdstip van levering niet in ontvangst neemt, betaalt hij niettemin het deel van de koopprijs dat op het tijdstip van levering verschuldigd wordt, alsof de levering op het tijdstip van levering had plaatsgevonden. De Leverancier zorgt voor opslag van het Product voor rekening en risico van de Koper. Op verzoek van de Koper verzekert de Leverancier tevens het Product voor rekening van de Koper.
   
 8. Tenzij het niet in ontvangst nemen van de levering door de Koper het gevolg is van een van de in art. 41 genoemde omstandigheden, kan de Leverancier de Koper Schriftelijk verzoeken de levering binnen een laatste redelijke termijn in ontvangst te nemen.

  Indien de Koper om enige niet aan de Leverancier toe te rekenen reden de levering niet binnen deze termijn aanvaardt, kan de Leverancier het Contract Schriftelijk geheel of gedeeltelijk beëindigen. De Leverancier heeft dan recht op vergoeding van de schade die hij lijdt door het verzuim van de Koper, met inbegrip van eventuele gevolg- en indirecte schade. De vergoeding bedraagt ten hoogste het gedeelte van de koopprijs dat betrekking heeft op het gedeelte van het Product waarvoor het Contract wordt beëindigd.

Betaling

 1. De betaling geschiedt binnen 30 dagen na de factuurdatum. 

  Tenzij anders overeengekomen, wordt de koopprijs betaald met een derde bij de totstandkoming van het Contract en een derde wanneer de Leverancier de Koper meedeelt dat het Product, of het essentiële gedeelte daarvan, gereed is voor levering. Het resterende deel van de koopprijs wordt betaald wanneer het gehele Product wordt geleverd.
   
 2. Ongeacht de wijze van betaling wordt betaling pas geacht te zijn geschied nadat de rekening van de leverancier onherroepelijk is gecrediteerd voor het verschuldigde bedrag.
   
 3. Indien de Koper niet binnen de gestelde termijn betaalt, heeft de Leverancier recht op rente vanaf de dag waarop de betaling verschuldigd was en op vergoeding van invorderingskosten. De rentevoet is zoals tussen partijen overeengekomen of anders 8 procentpunten boven de rentevoet van de belangrijkste herfinancieringsfaciliteit van de Europese Centrale Bank. De vergoeding voor invorderingskosten bedraagt 1 procent van het bedrag waarvoor achterstandsrente verschuldigd is.

  In geval van te late betaling en indien de Koper geen overeengekomen zekerheid stelt op de vastgestelde datum, kan de Leverancier, na de Koper Schriftelijk in kennis te hebben gesteld, de uitvoering van het Contract opschorten totdat hij de betaling ontvangt of, in voorkomend geval, totdat de Koper de overeengekomen zekerheid stelt.

  Indien de Koper het verschuldigde bedrag niet binnen drie maanden heeft betaald, heeft de Leverancier het recht het Contract door Schriftelijke kennisgeving aan de Koper te beëindigen en, naast de rente en de vergoeding voor invorderingskosten volgens dit artikel, vergoeding van de door hem geleden schade te vorderen. Deze schadevergoeding zal de overeengekomen koopprijs niet overschrijden.

Eigendomsvoorbehoud

 1. Het Product blijft eigendom van de Leverancier totdat het volledig is betaald, voor zover dit eigendomsvoorbehoud geldig is volgens het toepasselijke recht.

  Op verzoek van de Leverancier helpt de Koper hem bij het nemen van de nodige maatregelen ter bescherming van het eigendomsrecht van de Leverancier op het Product.

  Het eigendomsvoorbehoud laat de risico-overgang volgens art. 10 onverlet.

Aansprakelijkheid voor gebreken

 1. Ingevolge de bepalingen van artikel 24 tot en met 39 dient de Leverancier elk gebrek of niet-conformiteit (hierna te noemen gebrek(en)) als gevolg van een gebrekkig ontwerp, materiaal of vakmanschap te verhelpen.
   
 2. De Leverancier is niet aansprakelijk voor gebreken die voortvloeien uit geleverde materialen of een door de Koper bedongen of gespecificeerd ontwerp.
   
 3. De Leverancier is slechts aansprakelijk voor gebreken die zich voordoen onder de in het Contract voorziene gebruiksomstandigheden en bij een juist gebruik van het Product.
   
 4. De Leverancier is niet aansprakelijk voor gebreken als gevolg van omstandigheden die zich voordoen nadat het risico op de Koper is overgegaan, bijvoorbeeld gebreken als gevolg van gebrekkig onderhoud, onjuiste installatie of gebrekkige reparatie door de Koper of van wijzigingen die zonder Schriftelijke toestemming van de Leverancier zijn uitgevoerd. De Leverancier is niet aansprakelijk voor normale slijtage of bederf.
   
 5. De aansprakelijkheid van de Leverancier is beperkt tot gebreken die binnen een periode van één jaar na levering optreden. Indien het gebruik van het produkt langer duurt dan overeengekomen, wordt deze termijn naar evenredigheid verkort.
   
 6. Indien een gebrek aan een onderdeel van het Product is hersteld, is de Leverancier gedurende één jaar aansprakelijk voor gebreken aan het herstelde of vervangen onderdeel onder dezelfde voorwaarden als die welke voor het oorspronkelijke Product gelden. Voor de overige onderdelen van het Product wordt de in art. 27 genoemde termijn slechts verlengd met de periode gedurende welke en in de mate waarin het Product als gevolg van het gebrek niet kon worden gebruikt.
   
 7. De Koper stelt de Leverancier zonder onnodige vertraging Schriftelijk in kennis van elk gebrek dat zich voordoet. Deze kennisgeving geschiedt in geen geval later dan twee weken na het verstrijken van de in art. 27 genoemde termijn of de verlengde termijn(en) volgens art. 28, indien van toepassing.

  De kennisgeving bevat een beschrijving van het gebrek. Indien de Koper de Leverancier niet binnen de in de eerste alinea van dit artikel genoemde termijnen Schriftelijk in kennis stelt van een gebrek, verliest hij zijn recht op herstel van het gebrek.

  Indien het gebrek van dien aard is dat het schade kan veroorzaken, stelt de Koper de Leverancier hiervan onmiddellijk Schriftelijk in kennis. De Koper draagt het risico van schade aan het Product als gevolg van zijn verzuim van deze kennisgeving. De Koper neemt redelijke maatregelen om de schade zoveel mogelijk te beperken en houdt zich in dat verband aan de instructies van de Leverancier.
   
 8. Na ontvangst van de kennisgeving krachtens art. 29 zal de Leverancier op eigen kosten het gebrek zonder onnodige vertraging verhelpen, als onderdeel van de vervanging aan de Koper.
   
 9. De Koper zorgt op eigen kosten voor toegang tot het Product en voor een eventuele interventie in andere apparatuur dan het Product, voor zover dit nodig is om het gebrek te verhelpen.
   
 10. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt het noodzakelijke vervoer van het Product of onderdelen daarvan naar en van de Leverancier in verband met het verhelpen van gebreken waarvoor de Leverancier aansprakelijk is, voor rekening en risico van de Leverancier. De Koper dient de aanwijzingen van de Leverancier met betrekking tot dit vervoer op te volgen.
   
 11. Tenzij anders overeengekomen draagt de Koper de extra kosten die de Leverancier maakt voor het verhelpen van het gebrek dat wordt veroorzaakt doordat het Product zich op een andere plaats bevindt dan de bestemming die bij de totstandkoming van het Contract voor de levering door de Leverancier aan de Koper is opgegeven of - indien geen bestemming is opgegeven - de plaats van levering.
   
 12. Defecte onderdelen die zijn vervangen, worden aan de leverancier ter beschikking gesteld en worden zijn eigendom.
   
 13. Indien de Koper de in art. 29 bedoelde kennisgeving heeft gedaan en er geen gebrek wordt vastgesteld waarvoor de Leverancier aansprakelijk is, heeft de Leverancier recht op vergoeding van de kosten die hij als gevolg van de kennisgeving heeft gemaakt.
   
 14. Indien de Leverancier zijn verplichtingen volgens artikel 30 niet nakomt, kan de Koper door middel van een Schriftelijke mededeling een laatste redelijke termijn vaststellen voor de nakoming van de verplichtingen van de Leverancier, die niet korter mag zijn dan één week.

  Indien de Leverancier zijn verplichtingen niet binnen deze laatste termijn nakomt, kan de Koper de noodzakelijke reparatiewerkzaamheden voor rekening en risico van de Leverancier zelf uitvoeren of door een derde laten uitvoeren.

  Indien de reparatiewerkzaamheden door de Koper of een derde met succes zijn uitgevoerd, vormt de vergoeding door de Leverancier van de door de Koper gemaakte redelijke kosten een volledige vergoeding van de aansprakelijkheid van de Leverancier voor het genoemde gebrek.
   
 15. Indien het Product niet met succes is hersteld, zoals bepaald in art. 36, 

  a) heeft de Koper recht op een vermindering van de koopprijs in evenredigheid met de verminderde waarde van het Product, met dien verstande dat deze vermindering in geen geval meer dan 15% van de koopprijs mag bedragen, 

  b) kan de Koper, indien het gebrek zo ernstig is dat het de Koper het voordeel van het Contract voor het Product of een belangrijk gedeelte daarvan ontneemt, het Contract door Schriftelijke mededeling aan de Leverancier beëindigen voor het gedeelte van het Product dat als gevolg van het gebrek niet kan worden gebruikt zoals door de partijen bedoeld. De Koper heeft dan recht op vergoeding van zijn verlies, kosten en schade tot ten hoogste 15% van het gedeelte van de koopprijs dat betrekking heeft op het gedeelte van het Product waarvoor het Contract wordt beëindigd.
   
 16. Onverminderd de bepalingen van art. 23 tot en met 37 is de Leverancier niet aansprakelijk voor gebreken in enig onderdeel van het Product gedurende meer dan één jaar na afloop van de in art. 27 bedoelde aansprakelijkheidsperiode of na afloop van enige andere door de partijen overeengekomen aansprakelijkheidsperiode.
   
 17. Behoudens het bepaalde in art. 23 t/m 38 is de Leverancier niet aansprakelijk voor gebreken. Dit geldt voor alle schade die het gebrek kan veroorzaken, met inbegrip van productieverlies, winstderving en andere indirecte schade. Deze beperking van de aansprakelijkheid van de Leverancier geldt niet indien hij zich schuldig heeft gemaakt aan grove nalatigheid.

Toewijzing van aansprakelijkheid voor door het product veroorzaakte schade

 1. De Leverancier is niet aansprakelijk voor materiële schade die door het Product wordt veroorzaakt nadat het is geleverd en terwijl het in het bezit van de Koper is. De Leverancier is evenmin aansprakelijk voor schade aan producten die door de Koper zijn vervaardigd of aan producten waarvan de producten van de Koper deel uitmaken.

  Indien de Leverancier jegens een derde aansprakelijk is voor dergelijke schade aan eigendommen zoals beschreven in het voorgaande lid, zal de Koper de Leverancier vrijwaren, verdedigen en schadeloos stellen.

  Indien een derde een vordering wegens schade als omschreven in dit artikel tegen een van de partijen indient, stelt laatstgenoemde partij de andere partij daarvan onverwijld Schriftelijk in kennis.

  De Leverancier en de Koper zijn wederzijds verplicht zich te laten dagvaarden voor de rechtbank of het scheidsgerecht die de tegen één van hen ingestelde vorderingen tot schadevergoeding onderzoekt op grond van schade die door het Product zou zijn veroorzaakt. De aansprakelijkheid tussen de Leverancier en de Koper wordt echter geregeld volgens art. 46.

  De beperking van de aansprakelijkheid van de Leverancier in de eerste alinea van dit artikel geldt niet indien de Leverancier zich schuldig heeft gemaakt aan grove nalatigheid.

Overmacht

 1. Elke partij heeft het recht de uitvoering van haar verplichtingen uit hoofde van het contract op te schorten voor zover deze uitvoering wordt belemmerd of onredelijk bezwarend wordt gemaakt door overmacht, waaronder een van de volgende omstandigheden wordt verstaan arbeidsconflicten en elke andere omstandigheid buiten de macht van de partijen zoals brand, oorlog, uitgebreide militaire mobilisatie, opstand, vordering, inbeslagneming, embargo, beperkingen in het gebruik van energie, valuta- en uitvoerbeperkingen, epidemieën, natuurrampen, extreme natuurverschijnselen, terroristische daden en gebreken of vertragingen in de leveringen door onderaannemers veroorzaakt door een van de in dit artikel genoemde omstandigheden.

  Een in dit artikel bedoelde omstandigheid die zich vóór of na de totstandkoming van het contract voordoet, geeft slechts recht op opschorting indien de gevolgen ervan voor de uitvoering van het contract ten tijde van de totstandkoming van het contract niet konden worden voorzien.
   
 2. De partij die zich beroept op overmacht stelt de andere partij onverwijld Schriftelijk in kennis van het optreden en de beëindiging van die omstandigheid. Indien een partij nalaat deze kennisgeving te doen, heeft de andere partij recht op vergoeding van de extra kosten die zij maakt en die zij had kunnen vermijden indien zij deze kennisgeving had ontvangen.

  Indien de Koper door overmacht zijn verplichtingen niet kan nakomen, vergoedt hij de Leverancier voor de kosten die hij heeft gemaakt om het Product veilig te stellen en te beschermen.
   
 3. Ongeacht wat anders uit deze Algemene Voorwaarden zou kunnen voortvloeien, heeft elke partij het recht het Contract door middel van een Schriftelijke kennisgeving aan de andere partij te beëindigen indien de uitvoering van het Contract krachtens artikel 41 gedurende meer dan zes maanden wordt opgeschort.

Verwachte wanprestatie

 1. Onverminderd andere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden betreffende opschorting, heeft elke partij het recht de uitvoering van haar verplichtingen uit hoofde van het Contract op te schorten wanneer uit de omstandigheden blijkt dat de andere partij haar verplichtingen niet zal nakomen. Een partij die de uitvoering van het Contract opschort, stelt de andere partij daarvan onverwijld Schriftelijk in kennis.

Gevolgschade

 1. Tenzij in deze Algemene Voorwaarden anders is bepaald, is geen der partijen jegens de andere partij aansprakelijk voor productieverlies, winstderving, gebruiksderving, verlies van contracten of voor welke andere gevolgschade of indirecte schade dan ook.

Geschillen en toepasselijk recht

 1. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met het Contract zullen definitief worden beslecht volgens het Arbitragereglement van de Internationale Kamer van Koophandel door een of meer arbiters die in overeenstemming met genoemd reglement worden benoemd.
   
 2. Op het contract is het materiële recht van het land van de leverancier van toepassing.

  Dit is een uitgave van Orgalime. Orgalime vertegenwoordigt de mechanische elektrische, elektronische en metaalverwerkende industrie in Europa.

  Alle rechten voorbehouden ©

  Verantwoordelijke uitgever: Adrian Harris, Directeur-generaal ORGALIME - The European Engineering Industries Association Diamant Building, Reyerslaan 80, B-1030 Brussel Tel: + 32 2 706 82 35 - Fax: + 32 2 706 82 50 - secretariat@orgalime.org - www.orgalime.org

Locaties

CoreDux Netherlands B.V.

CoreDux France S.A.S.

CoreDux Germany GmbH

CoreDux USA Inc.

Lid van

 

Locaties

CoreDux Netherlands B.V.
CoreDux France S.A.S.
CoreDux Germany GmbH
CoreDux USA Inc.

Lid van

 

© 2023 CoreDux® All Rights Reserved.

Privacybeleid | Algemene Voorwaarden 
© 2023 CoreDux® All Rights Reserved.